Stöd för tidningsdistribution vid varannandagsutdelning av post

Regeringen har den 9 december 2021 beslutat att införa ett nytt stöd för tidningsdistribution. Syftet med stödet är att kompensera nyhetstidningar för extra distributionskostnader med anledning av att tjänster inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten reduceras. Från och med den 1 augusti 2022 möjliggörs det att söka stöd upp till fem dagar i veckan när postutdelning inte erbjuds på ett ändamålsenligt sätt.

Aktuell ansökningsperiod

Ansökan om stöd för 2022 är öppen 15 september - 14 oktober 2022.

Under år 2021 och 2022 har postnord  övergått till utdelning av post varannan dag. Från och med den 2 maj 2022 har förändringen införts i hela landet. Det påverkar de tidningsläsare som bor i områden där postnord är den enda distributören av nyhetstidningar och som då inte längre kan ta del av en daglig tidning.

För att stötta tidningshusen att nå ut till läsare i hela landet har regeringen fattat beslut om förordning (2021:1205) om stöd för tidningsdistribution med anledning av övergången till utdelning av post varannan dag. Genom stödet ska tidningsföretag under en övergångsperiod få ett stöd för extra distributionskostnader i vissa områden. Stödet kan sökas årligen under en femårsperiod.

Kriterier för att få stöd

För att kunna få stöd för stöd för tidningsdistribution behöver tidningen uppfylla ett antal kriterier. Stödet kan sökas för tryckta allmänna nyhetstidningar som

 • har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela innehållet,
 • har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning som utgör minst 20 procent av tidningens hela innehåll,
 • är allmänt tillgängliga,
 • har en egen titel med självständiga redaktionella resurser,
 • har en ansvarig utgivare,
 • följer god medieetisk sed,
 • är riktade till en svensk målgrupp,
 • ges ut minst 45 gånger per år,
 • gavs ut under de 12 månader som närmast föregick den period för vilken stöd lämnas,
 • har en total upplaga som i huvudsak är abonnerad, och
 • har en abonnerad upplaga som uppgår till minst 1 500 exemplar per utgåva.

Stödets storlek

Storleken på stödet ska fastställas utifrån tidningens distribuerade postupplaga 2020 under dagar som

 1. det inte går att dela ut tidningen med postnord, och
 2. som delas ut till hushåll i områden där samdistribution inte erbjöds senast under 2020.

Stöd kommer att utgå med följande belopp

 • 14,50 kronor per exemplar för år 2021
 • 14,50 kronor per exemplar för år 2022
 • 14,50 kronor per exemplar för år 2023
 • 10 kronor per exemplar för år 2024
 • 7 kronor per exemplar för år 2025
Illustration för vilka områden som kan få stöd för viss tidningsdistribution

Illustration över när ett område kan få respektive inte kan få stöd för distribution vid varannandagsutdelning

Så ansöker du om stödet

Ni ansöker via vår e-tjänst som hålls öppen under ansökningsperioden. Ansökan görs för ett år i taget. Vi kommer att öppna en ansökningsomgång för 2022 den 15 september 2022.

Till e-tjänsten

Till ansökan ska du bifoga aktuellt

 1. utgivningsbevis,
 2. registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande som visar vem som tecknar den sökandes firma,
 3. utdrag eller intyg som visar att den sökande inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten,
 4. teknisk redovisning utifrån myndighetens anvisningar med tillhörande revisorsrapport eller intyg utfärdat av Media Audit vid Kantar Sifo,
 5. uppgift om tidningens distribuerade postupplaga utifrån myndighetens anvisningar med tillhörande revisorsrapport eller intyg utfärdat av Media Audit vid Kantar Sifo.

Från ansökan till beslut

De inkomna ansökningarna handläggs av myndigheten efter ansökningsperioden. Det är mediestödsnämnden som beslutar om stöd ska beviljas eller inte. Besluten får förenas med villkor.

Redovisning och ny ansökan

Den som har tagit emot stöd ska redovisa hur

 1. stödet har använts,
 2. vilka kostnader det täckt.

När en sådan redovisning ska vara inlämnad framgår av beslutet. Redovisningen kommer att användas vid mediestödsnämndens kontroll av att stödet har använts på ett sätt som överensstämmer med förordningens bestämmelser. Du kan läsa mer om detta på sidorna Redovisning av stöd.

Mer information

Håll koll på den här webbsidan för den senaste informationen om stödet.