Villkor för den framtida kommersiella radion

MPRT har fått i uppdrag av regeringen att se över villkoren för kommersiell radio på längre sikt. I dialog med relevanta aktörer, inklusive branschen, ska myndigheten analysera behovet av eventuella förändringar i regelverket för tillståndsgivningen.

Uppdraget

Regeringen har uppdragit åt MPRT att utreda villkoren för kommersiell radio på längre sikt (Ku 2021/01993). I uppdraget ingår att:

  • kartlägga och analysera dels digitalradioutvecklingen i Europa sedan 2016, dels marknaden för digitalradio i Sverige.
  • analysera behovet av ytterligare förändringar i regelverket för tillståndsgivning för analog och digital kommersiell radio i syfte att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet, med ett stort utbud för olika intressen och smakinriktningar. Utgångspunkt för analysen är de förslag som myndigheten lämnat i rapporten Synkronisering av tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio (Ku2021/00325).
  • lämna författningsförslag till ändrad lagstiftning om MPRT  kommer fram till att det finns behov av det.
  • lämna en uppskattning av de ekonomiska konsekvenserna förslagen skulle få för staten och en redogörelse för konsekvenserna för lyssnare och aktörer på den svenska mediemarknaden.

Vi ska utföra uppdraget i dialog med de kommersiella radioföretagen i Sverige, Post- och telestyrelsen och andra relevanta myndigheter och aktörer.

Så arbetar vi med uppdraget

Arbetet med detta uppdrag bedrivs inom myndigheten i projektform med deltagare från myndighetens olika enheter som arbetar med tillståndsgivning, tillsyn, kommunikation och bevakning och analys av medieutvecklingen. 

Vi har haft inledande möten med flera aktörer på den svenska radiomarknaden och har även haft möten med flera myndigheter. Mötena kommer att fortsätta under året.

Uppdragets genomförande

  • Maj 2022 - Vi kommer att publicera en delrapport med en kartläggning och analys av digitalradioutvecklingen i Europa och en kartläggning och analys av ljudmarknaden i Sverige.
  • Hösten 2022 - Vi kommer att lämna ett utkast till rapport där vi analyserar behovet av eventuella förändringar och lämnar eventuella förslag till lagändringar för att skapa goda förutsättningar för kommersiell radio i framtiden i enlighet med uppdraget.
    Utkastet kommer att gå ut på remiss och bereda aktörer, myndigheter och intresserad allmänhet möjlighet att lämna sina synpunkter på rapportutkastet. Remissyttrandena kommer att publiceras på vår webbplats.
  • December 2022 -  Uppdraget kommer att redovisa i form av en rapport till Kulturdepartementet.

Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt under projektets gång.

Diagram i en rapport.
Aktuella regeringsuppdrag

Läs mer om de aktuella uppdrag vi arbetar med just nu.

För dig som sänder radio

Läs mer om de olika sändningsformerna för radio. Vilka som kräver tillstånd eller registrering.