Våra nämnder

Inom vår myndighet finns två självständiga beslutandeorgan - granskningsnämnden för radio och tv samt mediestödsnämnden. Nämnderna består av ledamöter från olika delar av mediebranschen och akademin och de tillsätts av regeringen.

MPRT fungerar som ett kansli åt nämnderna, det vill säga att det är vi som tar emot och handlägger alla ansökningar och anmälningar. Själva besluten fattas sedan av nämnderna som sammanträder regelbundet under året - antingen i våra lokaler eller via digitala möten.

Granskningsnämnden för radio och tv (GRN)

Granskningsnämnden prövar om innehållet i radio- och tv-sändningar följer de regler som finns i sändningstillstånden och radio- och tv-lagen. En sådan granskning kan ske på myndighetens initiativ men främst görs den genom att vi får in anmälningar från dig som radiolyssnare eller tv-tittare. Myndighetens handläggare läser alla anmälningar vi får in och sedan beslutar en ordförande vilka av dessa som kommer att tas upp av nämnden. De ärenden som nämnden tar upp är ofta mer komplicerade eller principiellt viktiga.

Granskningsnämndens ska även årligen bedöma om public service-företagen har uppfyllt sina uppdrag. Bedömningen görs i efterhand utifrån redovisningar som SVT, SR och UR lämnar in till nämnden. Nämnden gör bedömningen med utgångspunkt i de villkor som reglerar bolagens verksamheter och som anges i radio- och tv-lagen, sändningstillstånden och anslagsvillkoren. Uppföljningen går att läsa bland våra publikationer.

Granskningsnämnden består av en ordförande, sex ledamöter samt ersättare. Samtliga är tillsatta av regeringen och de är inte politiskt tillsatta utan de kommer från olika delar av mediebranschen och akademin. Ordföranden i nämnden ska vara eller ha varit domare.

Ledamöter i granskningsnämnden

 • Justitierådet Dag Mattsson (ordförande)
 • Skattejuristen Ulrika Hansson
 • Journalisten Clas Barkman
 • Producenten och projektledaren Berivan Yildiz
 • Regissören och rådgivaren Bo-Erik Gyberg
 • Vd:n och filmproducenten Kristina Åberg
 • Journalisten Erik Fichtelius

Ersättare:

 • Justitierådet Ulrik von Essen (vice ordförande)
 • Journalisten Sofia Olsson Olsén
 • Journalisten Linnéa Jonjons

Granskningsnämndens sammanträden

Granskningsnämnden sammanträder vanligtvis en till två gånger per månad. Besluten nämnden fattar publiceras sedan på vår webb en vecka efter mötet.

Inplanerade sammanträden hösten 2022

29 augusti
26 september
10 oktober
24 oktober
7 november
21 november
5 december
19 december

Fakta om granskningsnämnden

Granskningsnämnden för radio och tv bildades 1994 och ersatte då de båda tidigare myndigheterna Radionämnden och Närradionämnden. Granskningsnämnden var fram till 2010 en egen myndighet men slogs sedan samman med Radio- och tv-verket och bildade Myndigheten för radio och tv (senare Myndigheten för press, radio och tv 2016).

Mediestödsnämnden (MSN)

Mediestödsnämnden beslutar och fördelar press- och mediestödet som är statens ekonomiska stöd till nyhetsmedier. Det finns sex olika ekonomiska stöd att söka och ansökningsperioderna för dessa meddelas på sidorna för respektive stöd. Myndigheten tar emot och handlägger alla ansökningar medan det är nämnden som beslutar om stödet ska beviljas.

Mediestödsnämnden består av en ordförande, en vice ordförande och högst tolv ledamöter. Alla utses av regeringen och ordförande samt vice ordförande ska vara eller ha varit domare.

Ledamöter i mediestödsnämnden

 • Kammarrättslagman Anita Linder (ordförande)
 • Hovrättsrådet Annika Malm (vice ordförande)
 • Professorn Gunnar Nygren
 • Journalisten Inger Fredriksson
 • F.d. Riksdagsledamot Stefan Attefall
 • Designern Micke Seid
 • F.d. riksdagsledamot Phia Andersson
 • Civilekonomen Odd Eikien
 • Juristen Erik Larsson
 • F.d. riksdagsledamot Rossana Dinamarca
 • Journalisten Nedjma Chaouche
 • Verkställande direktören Yvonne Pernodd
 • Journalisten Lena Hallerby

Sammanträden

Mediestödsnämnden sammanträder ca sex gånger per år. Vilka beslut nämnden fattat framgår av de protokoll som förs vid sammanträdet. Beslut och protokoll offentliggörs ca en vecka efter sammanträdet.

Inplanerade sammanträden 2022

 • 23 februari
 • 27 april
 • 15 juni
 • 14 september
 • 19 oktober
 • 7 december (samt den 14 december i reserv)

Fakta om Mediestödsnämnden

Presstödsnämnden var Medistödsnämndens ursprungliga namn och bildades på 1970-talet. Den var en egen myndighet fram till 2016 då den gick samman med Myndigheten för radio och tv och bildade dagens Myndigheten för press, radio och tv. Presstödsnämnden blev då ett självständigt beslutandeorgan inom den nya myndigheten. 2019 bytte nämnden namn till Mediestödsnämnden i samband med att det nya mediestödet infördes.

Förutom att besluta om stöd beslutar nämnden också om andra frågor som rör presstödsförordningen (1990:524). Mer detaljerade bestämmelser som nämnden utgår från i sin tillämpning finns i presstödsnämndens föreskrifter.

Våra publikationer

Varje år publicerar vi en rad rapporter och publikationer från vårt arbete inom medieområdet.

Beviljade stöd

Läs beslutsprotokoll och se vilka nyhetsmedier mediestödsnämnden beviljat stöd för.