Om att söka stöd för lokal journalistik

Stödet kallas ibland även för ”Vita fläckar-stödet” eftersom stödets syfte är att stödja insatser för journalistisk bevakning i svagt bevakade områden, där helt obevakade områden kallas vita fläckar. Stödet kan sökas av allmänna nyhetsmedier som planerar att starta, utöka eller upprätthålla den journalistiska bevakningen i svagt bevakade områden.

Aktuell ansökningsperiod

Stöd för lokal journalistik kan sökas mellan den 1 februari – 1 mars 2021.

Så definieras ett svagt bevakat område

Stödet för lokal journalistik kan sökas för insatser för journalistisk bevakning av geografiska områden med svag bevakning. Syftet är att stärka lokal journalistik i områden som för närvarande saknar eller har svag journalistisk bevakning. Ett område utgörs i första hand av en kommun men kan också vara en del av en kommun eller flera närliggande kommuner. Stöd kan inte sökas för ämnesområden med svag bevakning.

Frågan om ett område har svag journalistisk bevakning bedöms utifrån i vilken omfattning området bevakas av allmänna nyhetsmedier samt utifrån områdets geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar för journalistisk bevakning.

Vid bedömning av om ett område har svag bevakning utgår mediestödsnämnden från de uppgifter som lämnats i ansökan, hur den journalistiska bevakningen i området ser ut samt områdets geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar. Institutet för mediestudier för statistik över mediers lokala närvaro och presenterar årligen uppgifter i en databas. Databasen ger en översikt över vilka områden som kan ses som svagt bevakade och är en del av den helhetsbedömning mediestödsnämnden gör.

Du kan söka i databasen över mediers lokala närvaro på Institutet för mediestudiers webbplats

Det här kan du söka stöd för

Ni kan söka stöd för insatser för journalistisk bevakning som innebär att ett nyhetsmedium startar, utökar eller bibehåller journalistisk bevakning av ett område som saknar eller har svag bevakning.

Stöd för lokal journalistik beviljas per år och kan högst uppgå till en miljon kronor per område. Stödet kan fördelas mellan upp till tre aktörer i samma område, om det främjar den journalistiska bevakningen av området.

Samarbeten

Stöd för lokal journalistik kan sökas i samarbete mellan flera olika allmänna nyhetsmedier. De som ingår i samarbetet kan ansöka om stöd var för sig, gemensamt eller utse en sökande som ansvarig för insatsen.

Kriterier för att få lokalt stöd

För att kunna få stöd för lokal journalistik behöver er tidning uppfylla ett antal kriterier. Dessa är:

 • Mediet ska vara ett allmänt nyhetsmedium
 • Mediet ska uppfylla grundläggande krav för ett nyhetsmedium
 • Mediet ska främja tillgängligheten för innehållet
 • Mediet ska lämna in en teknisk redovisning

Allmänna nyhetsmedier kan söka mediestöd. För att ses som ett allmänt nyhetsmedium ska mediet ha till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning. Mediet ska också ha ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden.

Stöd kan lämnas oavsett mediets innehålls- och spridningsform. Det innebär att innehållet kan bestå av t.ex. text, bild, ljud eller rörlig bild och stöd kan ges till t.ex. tidningar, webbaserade medier, radio eller tv. Stöd kan lämnas till såväl betalda medier som gratismedier.

För att beviljas stöd ska det allmänna nyhetsmediet:

 • Ha ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela innehållet.
 • Ha exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning om minst 20 procent av hela innehållet.
 • Vara allmänt tillgängligt.
 • Ha en egen titel med självständiga redaktionella resurser.
 • Ha en ansvarig utgivare.
 • Följa god medieetisk sed.
 • Främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
 • Vara riktad till en svensk målgrupp.
 • Publiceras eller sändas minst 45 gånger per år (hög regelbundenhet).
 • Ha minst 1 500 regelbundna användare (god användarförankring).

Det är förhållanden under det år som föregår ansökan som ligger till grund för bedömningen.

Det finns lättnader, bland annat för allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella minoriteterna samt för nystartade allmänna nyhetsmedier.

En förutsättning för att beviljas stöd är att mediet aktivt arbetar för att tillgängligheten till det redaktionella innehållet ska förbättras för personer med funktionsnedsättning. En utgångspunkt bör vara att universell utformning eftersträvas så långt möjligt, dvs. utformning för att i största möjliga utsträckning kunna användas av alla utan behov av anpassning eller specialutformning. Arbetet ska utgå från gällande standarder för tillgänglighet i digital publicering.

Ni kan läsa mer om hur ni kan tillgängliggöra ert innehåll under våra sidor om Tillgänglighet.

Allmänna nyhetsmedier som söker stöd ska lämna in uppgifter om god användarförankring, hög regelbundenhet, omfattning och andel redaktionellt innehåll samt exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll.

För att mäta om kraven är uppfyllda ska en redovisning lämnas in. För tidningar kan ett särskilt intyg tas fram av TS Mediefakta AB. För övriga nyhetsmedier ska en teknisk redovisning lämnas in.

Den tekniska redovisningen består av trafikrapporter, utgåvor och ett s.k. utgåvoprotokoll. Instruktioner för redovisningen finns i Anvisningar för teknisk redovisning inför ansökan om mediestöd . Kompletterande information om trafikmätningar finns under Godkända tredjepartsverktyg.

En teknisk redovisning ska intygas av auktoriserad revisor. Instruktioner och mall för revision finns i Mall för revisionsblankett.

Så ansöker du om lokalt stöd

Ni gör ansökan via vår e-tjänst som hålls öppen under ansökningsperioden. Ansökan görs ett år i taget. Mer information om hur ansökan går till och vad som krävs kan ni läsa på sidan Ansök om stöd för lokal journalistik.

Från ansökan till beslut

De inkomna ansökningarna handläggs av myndigheten efter ansökningsperioden. De ansökningar som uppfyller de grundläggande kraven utvärderas av mediestödsnämnden utifrån ansökans relevans och effekt i relation till stödets syfte. Mediestöd fördelas i mån av tillgång på medel. Det är mediestödsnämnden som beslutar om stöd ska beviljas eller inte. Besluten får förenas med villkor.

Det här gäller när du beviljats stöd

Om ni beviljas stöd ska ni också redovisa hur stödet har använts, vilka resultat som uppnåtts, samt hur handlingsplanen för tillgänglighet har uppfyllts. Redovisning är viktigt för att säkerställa att det beviljade stödet har använts i överensstämmelse med inlämnad ansökan och reglerna om mediestöd.  

Brister i redovisningen kan leda till återbetalningsskyldighet och återkrav av beviljat mediestöd.

Redovisning av stöd

Redovisning av stöd för lokal journalistik 2019 ska lämnas in senast den 1 maj 2020. Redovisningen består av:

 • Redovisningsblankett där insatsens resultat och tillgänglighetsarbetet ska beskrivas
 • Ekonomisk redovisning som ska vara granskad av en auktoriserad revisor
 • Försäkran om korrekta uppgifter som ska vara underskriven av firmatecknare

Nedan finns de blanketter som ska fyllas i och skickas till registrator@mprt.se senast den 1 maj 2020. Ange ärendenumret från beslutet i ämnesraden.

Beviljade stöd

Läs beslutsprotokoll och se vilka nyhetsmedier mediestödsnämnden beviljat stöd för.

Regler för press- och mediestöd

Stöden till medier regleras av flera förordningar. Läs mer om vad som gäller för att få press- och mediestöd.