Regler för tillgänglighet

Tv-program ska tillgängliggöras för personer med funktionsnedsättning i olika omfattning. De krav som Myndigheten för press, radio och tv har beslutat om och som gällde fram till och med den 30 juni 2021 omfattar svenska programföretag som sänder program på svenska och de delas in i generella skyldigheter och särskilda skyldigheter. Från och med den 1 september 2021 gäller ett nytt beslut gällande tillgänglighet som även omfattar beställ-tv (play-tjänster).

Relaterad länk

Läs mer om de nya beslutade kraven på tillgänglighet här.

Krav på public serviceföretagen

SVT och UR ska tillgängliggöra program genom textning, teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst text. Omfattningen av kraven beslutas inte utav oss utan av regeringen.

Krav på övriga programföretag

Vi beslutar om vilka krav som ska ställas på övriga programföretag att tillgängliggöra tv-sändningar. Vi arbetar för närvarande med att göra en översyn av hur framtida krav på tillgänglighet – som även ska omfatta beställ-tv – ska utformas. De nya kraven kommer att gälla från och med 1 juli 2021. Här nedan beskrivs kraven som gäller till och med 30 juni 2021.  Under hösten kommer denna sida uppdateras med information gällande det nya beslutet.

Det senaste beslutet gäller för perioden 1 juli 2020–30 juni 2021. Kraven omfattar svenska programföretag som sänder program på svenska i marknätet, via satellit eller genom tråd (kabel, webb-tv och iptv). Skyldigheten omfattar inte beställ-tv (play-tjänster). Som programföretag omfattas ni av antingen generella skyldigheter eller särskilda skyldigheter.

Årlig prövning

Myndigheten prövar årligen om ytterligare kanaler ska omfattas av kraven, men även om kravnivån ska ändras för kanaler som redan omfattas. Kanaler med generella skyldigheter kan istället få särskilda skyldigheter och vice versa.

Generella skyldigheter

Programföretag vars kanaler omfattas av den lägre kravnivån (generella skyldigheter) har en generell skyldighet att främja tillgängligheten till sina tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning. Främjandet ska ske genom textning, teckenspråkstolkning, syntolkning, uppläst text (gäller även program på annat språk än svenska med svensk översättningstext) eller liknande teknik.

Ett främjande innebär inte att alla program som sänds måste tillgängliggöras, utan det är programföretagen själva som får avgöra omfattningen och vilken eller vilka av tillgänglighetsteknikerna som ska användas. Under året ska i vart fall några program tillgängliggöras. Det kan till exempel innebära att några program på svenska sänds textade varje år.

Reklam och andra annonser omfattas inte av skyldigheten och får inte räknas med vid bedömningen av om ett programföretag har uppfyllt sina skyldigheter.

Relaterade dokument

Programföretag och kanaler och som omfattas av generella tillgänglighetskrav

Särskilda skyldigheter

TV4 AB har särskilda skyldigheter att tillgängliggöra tv-sändningar för tre av sina kanaler:

  • TV4
  • Sjuan
  • TV12

TV4 AB får avgöra fördelningen av tillgängliggörandet mellan dessa programtjänster. Skyldigheterna innehåller krav på kvoter per teknik enligt följande tabell.

Program på svenska

Teknik Omfattning i procent
Textning av förinspelade program 100
Textning av direktsända program 55
Teckenspråkstolkning 4
Syntolkning 4

 

Program med översättningstext

Teknik Omfattning i procent
Uppläst text 2

Tillgängliggörandet ska ske i marknätet, via satellit och genom tråd. TV4 AB får, med beaktande av målgruppernas behov, avgöra den närmare fördelningen mellan de olika plattformarna. Ett visst tillgängliggörande ska dock ske linjärt på alla plattformar.

Reklam och andra annonser omfattas inte och ska inte ingå vid bedömningen av om TV4 AB har uppfyllt sina skyldigheter.

Tillgängliggörande i beställ-tv får tillgodoräknas i viss omfattning

Myndighetens beslut som gällde till den 30 juni 2021 omfattar inte en skyldighet att tillgängliggöra innehåll i beställ-tv, men under vissa förutsättningar får programföretagen tillgodoräkna sig ett sådant tillgängliggörande.

Meddelanden av vikt för allmänheten

Sedan den 1 december 2020 gäller en ny bestämmelse i radio- och tv-lagen som innebär att en leverantör av medietjänster, som på begäran av en myndighet sänder meddelanden som är av vikt för allmänheten i tv, är skyldig att så snart det är möjligt utforma meddelandena så att de är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att meddelandena ska göras tillgängliga genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik. Skyldigheten gäller för SVT och även för övriga svenska programföretag med tillstånd att sända tv i marknätet, som har villkor om att sända s.k. viktigt meddelande till allmänheten (VMA) i sina sändningstillstånd. Det finns ingen motsvarande skyldighet att göra meddelanden som är av vikt för allmänheten som sänds i radio tillgängliga.

Så tillgängliggör ni tv-program

Det finns flera olika tekniker för att tillgängliggöra tv-program. Här beskriver vi några av dem.

Så redovisar ni tillgängligheten

Varje år ska ni som programföretag redovisa ert tillgänglighetsarbete till oss. Läs mer om hur ni gör det här.