Regler för tillgänglighet

Tv-program ska tillgängliggöras för personer med funktionsnedsättning i olika omfattning. De krav som Myndigheten för press, radio och tv har beslutat om gäller från och med 1 september 2021 och omfattar svenska programföretag som sänder program på svenska. Kraven delas in i särskilda krav och främjandekrav. Från och med den 1 september 2021 omfattar kraven även  play-tjänster (beställ-tv).

Krav på programföretag

Vi beslutar om vilka krav som ska ställas på programföretag att tillgängliggöra tv-sändningar. Vi ställer dock inte krav på public serviceföretagen - deras krav beslutas av regeringen. Kraven omfattar svenska programföretag som sänder program på svenska i marknätet, via satellit eller genom tråd (kabel, webb-tv och iptv) samt play-tjänster (beställ-tv). Som programföretag omfattas ni av antingen särskilda krav eller främjandekrav.

Hör oss berätta om de nya kraven

Intervju i Läns- och Riksnytt. Källa: www.lansochriksnytt.se

Sammanfattning nya krav 2021

Från den första september 2021 ställs nya krav på tillgänglighet till tv-sändningar och play-tjänster (beställ-tv). Här kommer en sammanfattning

 • Kraven omfattar linjära tv-tjänster och play-tjänster.
 • Besluten gäller från och med den 1 september 2021 till och med den 31 augusti 2023.
 • Kraven ska uppfyllas under följande två perioder:
  1 september 2021–31 augusti 2022 (period 1)
  1 september 2022–31 augusti 2023 (period 2).
 • Efter varje period ska leverantören redovisa hur kraven har uppfyllts samt bifoga en handlingsplan med redogörelse för hur tillgängligheten till tjänsten ska öka.
 • Reklam och andra annonser omfattas inte av skyldigheten och får inte räknas med vid bedömningen av om ett programföretag har uppfyllt sina skyldigheter.
 • Linjära tv-tjänster och play-tjänster som riktar sig till en svensk publik och har en tittartidsandel på en procent eller mer omfattas av särskilda krav. Kraven ställs utifrån kvoter beräknat på andel av sändningstiden i en programtjänst när det gäller linjära tv-tjänster och utifrån antal program när det gäller play-tjänst.
 • Tjänster med lägre tittartidsandel än en procent omfattas av ett generellt krav på att främja tillgänglighet till linjära tv-tjänster och play-tjänst.
 • Främjandekravet gäller även i vissa fall när sändningarna utgår från Sverige men riktar sig till andra länder inom EU och/eller Norge.

Årlig prövning

Myndigheten prövar årligen om ytterligare kanaler ska omfattas av kraven, men även om kravnivån ska ändras för kanaler som redan omfattas. Kanaler med främjandekrav kan istället få särskilda krav och vice versa.

Särskilda krav

De särskilda kraven omfattar både tv-kanaler i marknätet och vissa play-tjänster.

(Observera att 27 maj 2022 bytte Nent Group namn till Viaplay Group.)

Följande kanaler och play-tjänster omfattas av särskilda krav på tillgänglighet för innehåll som visas.

 • TV3
 • TV4
 • TV6
 • Sjuan
 • TV8
 • TV10
 • TV12
 • TV4 Play
 • Viaplay
 • HBO Max (Norden)

Sammanfattning av särskilda krav

Teknik Omfattning i procent* Hur och var kraven ska uppfyllas
Textning av förinspelade program 100 Kravet ska uppfyllas på samtliga plattformar där tv-tjänsten distribueras.
Textning av direktsända program 60 Kravet ska uppfyllas på samtliga plattformar där tv-tjänsten distribueras.
Teckenspråkstolkning

TV4 AB - 10

Viaplay Group - 4 (period 1)

Viaplay Group - 6 (period 2)

Tolkningen ska göras på någon av plattformarna där tv-tjänsten distribueras eller i beställ-tv samtidigt som programmet sänds linjärt.
Syntolkning 10 Tolkningen ska göras på någon av plattformarna där tv-tjänsten distribueras eller i beställ-tv/separat ljudspår samtidigt som programmet sänds linjärt.
Uppläst text

TV4 AB - 15 (period 1)

TV4 AB - 20 (period 2)

Viaplay Group- Ska verka för att etablera sådan teknik.

Kravet ska uppfyllas på samtliga plattformar där tv-tjänsten distribueras.

Kravet kan även uppfyllas genom att uppläst text tillhandahålls som ett separat ljudspår samtidigt som programmet sänds linjärt.

*För textning och tolkning beräknas andelen av sändningstiden för program på svenska. För uppläst text beräknas andelen av sändningstiden för program på andra språk med svensk översättningstext.

Viaplay Group och TV4 AB får själva avgöra om kraven på tolkning ska uppfyllas i den linjära tv-tjänsten eller genom att tolkningen tillhandahålls i beställ-tv-tjänsten TV4 Play eller Viaplay  samtidigt som programmet sänds linjärt. Bolagen kan också uppfylla kravet på syntolkningen genom att tillhandahålla tolkningen som ett ljudspår i en separat enhet – såsom mobiltelefon eller läsplatta – samtidigt som programmet sänds linjärt.

Viaplay Group och TV4 AB får avgöra den närmaren fördelningen av tillgängliggörandet mellan de olika programtjänsterna med särskilda krav och får lämna en gemensam redovisning för det innehåll som gjorts tillgängligt i de olika tjänsterna. De ska beakta målgruppernas behov då de beslutar vilka program som ska vara tillgängliga och vid fördelningen av de tillgängliggjorda programmen på respektive plattform och linjär tv-tjänst.

Direktsändningar av sport (matcher och tävlingar) eller reprissändningar av sådan sport omfattas inte av de kvantitativa kraven om det saknas tekniska eller praktiska förutsättningar att göra dessa sändningar tillgängliga. Leverantören ska i sådana fall verka för att göra sändningarna tillgängliga. I den årliga redovisningen ska leverantören redovisa varför det inte varit praktiskt eller tekniskt möjligt och redovisa på vilket sätt leverantören verkar för att göra sändningarna tillgängliga. 

Särskilda krav för TV4 Play och Viaplay

Textning

Samtliga program på svenska som publiceras i beställ-tv-tjänsten under beslutsperioden ska textas. Kravet omfattar inte direktsändningar på internet eller direktsändningar av sport som sedan tillhandahålls i beställ-tv-tjänsten om de av tekniska eller praktiska skäl inte går att göra tillgängliga.

Undantag: Viaplay behöver inte texta program på svenska som riktar sig till barn upp till sex år. (Se ändringsbeslut dnr 21/03050 under särskilda krav nedan)

Syntolkning och teckenspråkstolkning

TV4 AB och Viaplay får själv avgöra om kraven på tolkning ska uppfyllas i den linjära tv-tjänsten eller genom att tolkningen tillhandahålls i TV4 Play/Viaplay  samtidigt som programmet sänds linjärt.

Har ett program tolkats i en sådan linjär tv-tjänst ska det också göras tillgängligt på motsvarande sätt i TV4 play om programmet också tillhandahålls där. Kravet för syntolkning får uppfyllas genom att tjänsten tillhandahålls som ett ljudspår i en separat enhet såsom mobiltelefon eller läsplatta.

Uppläst text

Viaplay Group och TV4 AB ska verka för att under beslutsperioden etablera tekniken uppläst text. Tekniken får även tillhandahållas som ett ljudspår i en separat enhet såsom mobiltelefon eller läsplatta.

Särskilda krav för beställ-tv-tjänsten HBO Max (Norden)

Textning

Samtliga program på svenska som publiceras i beställ-tv-tjänsten HBO Max (tidigare HBO Nordic) under beslutsperioden ska textas. Kravet omfattar inte direktsändningar på internet eller direktsändningar av sport som sedan tillhandahålls i beställ-tv-tjänsten om de av tekniska eller praktiska skäl inte går att göra tillgängliga.

Undantag: HBO Max (Norden) behöver inte texta program på svenska som riktar sig till barn upp till sex år. (Se ändringsbeslut dnr 21/03050 under särskilda krav nedan)

Syntolkning och teckenspråkstolkning

Utbudet av syn- respektive teckenspråkstolkade program ska årligen öka under beslutsperioden, med utgångspunkt i vad som gjordes tillgängligt i HBO Max (Norden) under kalenderåret 2020, om inte särskilda skäl föreligger. Om inga program syn- eller teckenspråkstolkades under kalenderåret 2020 ska minst några program göras tillgängliga med respektive teknik under period 1. Antalet syn- respektive teckenspråkstolkade program ska därefter öka under period 2. Kravet för syntolkning får uppfyllas genom att tjänsten tillhandahålls som ett ljudspår i en separat enhet såsom mobiltelefon eller läsplatta.

Uppläst text

HBO Nordic AB ska verka för att under beslutsperioden etablera tekniken uppläst text i HBO Max (Norden). Tekniken får även tillhandahållas som ett ljudspår i en separat enhet såsom mobiltelefon eller läsplatta.

Kostnadstak för tjänster med särskilda krav

Skyldigheten att göra program tillgängliga behöver inte uppfyllas till den del kostnaderna för tillgängliggörandet överstiger en procent av nettoomsättningen för respektive tjänst. För period 1 ska nettoomsättningen beräknas på kalenderåret 2021 och för period 2 på kalenderåret 2022.

Främjandekrav

Programföretag vars kanaler omfattas av den lägre kravnivån har en skyldighet att främja tillgängligheten till sina tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning. Främjandet ska ske genom textning, teckenspråkstolkning, syntolkning, uppläst text (gäller även program på annat språk än svenska med svensk översättningstext) eller liknande teknik.

Främjandekrav kan även gälla sändningar till andra länder

Främjandekravet gäller svenska programföretag och play-tjänster som sänder program på svenska. Men främjandekravet kan även gälla sändningar riktade till andra EU-länder, Island samt Norge. Kravet gäller om båda följande kriterier uppfylls:

 • Den sändande leverantören är etablerad i Sverige eller använder svensk satellitkapacitet och därför lyder under svensk lag.
 • Innehållet är på ett officiellt språk för det land sändningarna vänder sig till.

Ett främjande innebär inte att alla program som sänds måste tillgängliggöras, utan det är programföretagen själva som får avgöra omfattningen och vilken eller vilka av tillgänglighetsteknikerna som ska användas. Under året ska i vart fall några program tillgängliggöras. Det kan till exempel innebära att några program på svenska sänds textade varje år.

Reklam och andra annonser omfattas inte av skyldigheten och får inte räknas med vid bedömningen av om ett programföretag har uppfyllt sina skyldigheter.

Krav på främjande av tillgänglighet för linjära sändningar och beställ-tv

Leverantörer av medietjänster ska, under förutsättning att det är tekniskt möjligt, främja tillgängligheten till sina program på svenska genom att använda någon eller några av teknikerna textning, teckenspråkstolkning och syntolkning. Kravet på främjande kan även uppfyllas genom att tekniken uppläst text erbjuds för program på andra språk med svensk översättningstext. Syntolkning och uppläst text får erbjudas genom att tjänsten tillhandahålls som ett ljudspår i en separat enhet såsom mobiltelefon eller läsplatta samtidigt som tv-programmet sänds linjärt.

Leverantörerna  får själv avgöra vilken eller vilka av teknikerna som ska användas men åtminstone några program ska göras tillgängliga med någon av teknikerna under period 1. Antalet program ska därefter öka under period 2. Distribueras den linjära programtjänsten på flera olika plattformar, får leverantören avgöra på vilken eller vilka plattformar som programmen ska göras tillgängliga.

Krav på public serviceföretagen

SVT och UR ska tillgängliggöra program genom textning, teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst text. Omfattningen av kraven beslutas inte utav oss utan av regeringen.

Meddelanden av vikt för allmänheten

Sedan den 1 december 2020 gäller en ny bestämmelse i radio- och tv-lagen som innebär att en leverantör av medietjänster, som på begäran av en myndighet sänder meddelanden som är av vikt för allmänheten i tv, är skyldig att så snart det är möjligt utforma meddelandena så att de är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att meddelandena ska göras tillgängliga genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik. Skyldigheten gäller för SVT och även för övriga svenska programföretag med tillstånd att sända tv i marknätet, som har villkor om att sända s.k. viktigt meddelande till allmänheten (VMA) i sina sändningstillstånd. Det finns ingen motsvarande skyldighet att göra meddelanden som är av vikt för allmänheten som sänds i radio tillgängliga.

Så tillgängliggör ni tv-program

Det finns flera olika tekniker för att tillgängliggöra tv-program. Här beskriver vi några av dem.

Så redovisar ni tillgängligheten

Varje år ska ni som programföretag redovisa ert tillgänglighetsarbete till oss. Läs mer om hur ni gör det här.