Internationella frågor

Mediemarknaden präglas sedan en längre tid av stora förändringar vilket innebär att regleringen mer eller mindre kontinuerligt ses över och ändras. Det svenska regelverket bygger i väsentliga delar på regelverk framtagna på EU-nivå. Vi arbetar därför aktivt med internationella frågor.

Vi samverkar med flera mediemyndigheter, inte bara i Sverige, utan även i Norden och Europa. Arbetet med internationella frågor drivs både genom direkta samarbeten och via olika nätverk. Syftet är att dela kunskap och samverka i frågor om reglering och medieutveckling. Frågor som diskuteras är bland andra mediemångfald, medie- och informationskunnighet, reklamregler, skydd av barn, myndigheternas oberoende, reglering av nya tjänster, tillsyn av regelverk och registrering av medietjänster. En viktig målsättning för myndigheten i dessa utbyten är att föra fram Sveriges hållning i beslutsprocesser och arbeta för att utformningen av framtida regleringar och andra initiativ inom medieområdet på EU-nivå ligger i linje med den svenska mediepolitiken.

Aktuella frågor inom EU

ERGA - tre subgrupper 2022

Under 2022 deltar MPRT i tre olika arbetsgrupper, dessutom sitter MPRT:s generaldirektör i Ergas styrelse. Erga har beslutat gemensamt om ett arbetsprogram som gäller år 2022 för de tre olika arbetsgrupperna. 

Den europeiska lagstiftningen på tv-området utgörs av det så kallade AV-direktivet. Direktivet förändrades under 2018 och sedan dess har ERGA arbetat med implementeringen av direktivet. Under 2022 kommer Erga att särskilt belysa följande ämnen:

  • Videodelningsplattformars skyldigheter att vidta lämpliga åtgärder för att bland annat skydda minderåriga från skadligt innehåll (artikel 28b).
  • Hur algoritmer/rekommendationssystem kan säkerställa att audiovisuella medietjänster av allmänintresse framhävs på lämpligt sätt (artikel 7a) och att det förekommer europeiska produktioner (artikel 13.1).

Gruppen kommer även att ta upp potentiella ämnen relaterade till implementeringen av AV-direktivet som kan uppstå under 2022.

Genom arbetet i denna grupp fortsätter ERGA att följa upp och bidra i debatten om europeiska förslag relaterade till reglering av media, i synnerhet Digital Services Act (DSA) och European Media Freedom Act (EMFA).

Läs mer om DSA.pdf

Läs mer om EMFA.pdf

 

 

 

 

 

Under 2022 fortsätter Ergas arbete gällande desinformation, politisk annonsering och frågor relaterade till EU:s handlingsplan för demokrati. Bland annat bistår Erga EU-kommissionen i arbetet med att stärka och följa upp en uppförandekod som ledande branschaktörer har enats om för att motverka desinformation. Koden har skrivits under av bland annat Facebook, Twitter, Google, Microsoft och Tiktok.

Läs mer om uppförandekoden på EU-kommissionens webbplats

EPRA – tre teman 2022

Epra fokuserar under 2022 på tre tematiska områden. Dessa är:

  • Att stärka och skydda minderåriga
  • Desinformation, mångfald och tillförlitligt innehåll
  • Regulatoriska myndigheter i en digital miljö

Inom dessa områden utbyter mediemyndigheter kunskap och best practice i olika frågor som exempelvis  medie-och informationskunnighet, AI och reglering av videodelningsplattformar. Myndigheten deltar i Epras årliga möten som infaller i maj respektive oktober liksom i ett flertal digitala träffar under året.

Medieutveckling och statistik

Läs mer om utvecklingen av medier och vår konsumtion.

Medie- och informationskunnighet

Läs mer om vad MIK är och hur vårt arbete bidrar till en ökad kunnighet.