Våra nätverk inom EU och Norden

När mediefrågorna blir allt mer gränsöverskridande behövs det både nationella och internationella nätverk för att diskutera gemensamma frågor. Som tillsyns- och regleringsmyndighet för audiovisuella mediefrågor i Sverige samarbetar vi med de andra europeiska tillsyns- och regleringsmyndigheterna i nätverk. Vi har även ett särskilt nära samarbete med de nordiska mediemyndigheterna. Vi deltar även i flera svenska nätverk där våra frågor diskuteras.

De nordiska länderna har mycket gemensamt vilket gör det lämpligt att utbyta praxis i flera olika mediefrågor. De nordiska ländernas medielagstiftning bygger till stor del på AV-direktivet, våra mediemarknader har en liknande utveckling och dessutom är flera av aktörerna verksamma på samma nordiska marknad.

Inom EU finns det två samarbetsorgan där vi deltar aktivt. Det är the European platform of regulatory authorities (EPRA) och the European Regulators Group for Audiovisual Media Services (Erga). Syftet med forumen är att skapa en plattform för att möjliggöra diskussion och kunskapsutbyte mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Europeiska nätverk

The European Regulators Group for Audiovisual Media Services (Erga) bildades av kommissionen 2014.  Erga består av regleringsmyndigheter inom EU och arbetar på uppdrag från kommissionen. Erga ska ge råd och bistå kommissionen med att implementera ett gemensamt europeiskt direktiv/lag inom medieområdet, AV-direktivet (Audiovisual Media Services Directive, AVMSD). Inom Erga finns flera arbetsgrupper där MPRT aktivt deltar i möten och med expertkunskap. Arbetet inom grupperna presenteras oftast i olika rapporter som blir offentliga och som används av kommissionen som underlag i deras arbete.

Till Ergas webbplats

European platform of regulatory authorities (EPRA ) bildades 1995 och består av 54 tillsynsmyndigheter från 47 länder som är medlemmar i EPRA. Sverige har varit med i EPRA sedan starten. Det är ett forum för tillsynsmyndigheter inom medieområdet i Europa. Från Sverige deltar både MPRT och Statens medieråd. EPRA är en öppen plattform för diskussioner om en mängd olika relevanta ämnen för de regulatoriska myndigheterna i Europa.  På de två möten som hålls årligen diskuteras gemensamma frågor inom medieområdet och erfarenheter utbyts även i mindre arbetsgrupper. Europeiska kommissionen, Europarådet, Europeiska audiovisuella observatoriet och kontoret för OSSE: s representant för mediefrihet är observatörer under mötena. 

EPRA-mötena är informella för att uppmuntra en öppen diskussion om frågor som rör tillämpningen av mediereglering. EPRA:s stadgar förbjuder uttryckligen gemensamma ståndpunkter eller deklarationer.

EPRA-styrelseledamöterna representerar inte deras respektive myndigheter utan väljs som individer, de är inte kandidater utan nominerade och utövar sina uppgifter utan arvode. Sekretariat finansieras uteslutande av medlemmarna.  Dess styrelse har ansvaret för att administrera och lagligen företräda EPRA i sin dagliga verksamhet.

Till EPRA:s webbplats

Svenska nätverk

I Sverige finns det flera olika nätverk där vi ingår.

Ett nätverk är det nationella aktörsnätverket, MIK Sverige, som bildades av Statens medieråd under 2020. Syftet med nätverket är att genom samverkan mellan aktörer utveckla kunskap och effektivisera arbetet inom området och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

Läs mer om MIK här

Rörlighet i staten är ett samarbete mellan 16 myndigheter. Syftet är att erbjuda utvecklingsmöjligheter för statligt anställda och ta tillvara den stora kompetens som finns i staten genom ökad rörlighet. RIS erbjuder ett mentorskapsprogram för nya chefer. Inom RIS finns även flera olika nätverk där MPRT deltar aktivt bland annat inom omvärlds- och personalfrågor. Dessutom finns det möjlighet att genom RIS arbeta på andra myndigheter under kortare eller längre perioder, för att utbyta kunskap och erfarenheter.

Swedac är ansvarig myndighet för samordning av den svenska marknadskontrollen. Samordningen sker bland annat i Marknadskontrollrådet, där representanter från berörda myndigheter ingår. Swedac är även kontaktpunkt gentemot EU-organ i övergripande marknadskontrollfrågor och arbetar både nationellt och internationellt för ett ökat erfarenhetsutbyte om marknadskontroll och för en enhetlig tillämpning av reglerna för marknadskontroll. MPRT är ansvarig för marknadskontrollen av utrustning för tv-apparater.

Till Marknadskontrollrådets webbplats

Statskontoret har i uppdrag att utveckla myndigheternas arbete med att upptäcka och förebygga korruption. Det sker bland annat genom ett statligt myndighetsnätverk mot korruption där MPRT ingår. Nätverket har fyra tematiska möten per år med inslag av erfarenhetsutbyte.

Nordiska mediemyndigheter

De nordiska mediemyndigheterna träffas en gång om året för att diskutera och utbyta erfarenheter om aktuella mediefrågor. De nordiska länderna har mycket gemensamt vilket gör det lämpligt att utbyta praxis i flera frågor. Regelverket som till stor del bygger på AV-direktivet är det samma, medieutvecklingen är liknande och dessutom är flera av mediemarknadens aktörer verksamma på en nordisk marknad. De årliga mötena arrangeras av respektive mediemyndighet.

Den norska mediemyndigheten Medietilsynet hanterar frågor om skydd av barn, medie-och informationskunnighet, åldersgräns på film, presstöd, tillståndsgivning för radio och tv, de följer medieutvecklingen och tar fram rapporter samt hanterar regleringsfrågor och tillsyn.

Till Medietilsynets webbplats

Den danska mediemyndigheten Slots- og Kulturstyrelsen hanterar ett stort antal uppgifter inom medieområdet: press- och mediestöd, handläggning av radio- och tv-sändningar och reklamklagomål, tar fram medieanvändningsstatistik, regleringsfrågor inom medieområdet, regler om val av tv-leverantör. Styrelsen är sekretariat för både radio- och tv-styrelsen och mediastyrelsen.

Till  Slots- og Kulturstyrelsens webbplats

Den finska kommunikationsmyndigheten Transport- och kommunikationsverket (TRAFICOM) hanterar tillståndsgivning för radio och tv och anmälningar om sändningsverksamhet även för beställ-tv.

Till Transport- och kommunikationsverkets webbplats

Den isländska mediemyndigheten Fjölmidlanefnd hanterar frågor som gäller kommersiella meddelanden, skydd av barn, tillstånd till radio och tv-sändningar, bevakar och följer medieutvecklingen. Det inkluderar information om medieägande, lista över medietjänstleverantörer och deras regler om redaktionellt oberoende.

Till Fjölmidlanefnds webbplats

Internationella fr├ągor

Läs mer om vårt arbete med de europeiska och nordiska mediemyndigheterna.

Medie- och informationskunnighet

Läs mer om vad MIK är och hur vårt arbete bidrar till en ökad kunnighet.