Vidaresändningsplikt

Regeringen har gett MPRT i uppdrag att se över bestämmelserna i radio- och tv-lagen om skyldighet att vidaresända tv-sändningar och sökbar text-tv genom tråd och att tillhandahålla utrymme för sändningar av tv-program från lokala kabelsändarorganisationer.

Myndigheten ska bedöma om regleringen är proportionerlig, fortsatt nödvändig och lämpligt utformad och, vid behov, föreslå ändringar. MPRT ska också kartlägga förekomsten av bestämmelser om framhävande av audiovisuella medietjänster av allmänintresse inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och beskriva hur reglerna är utformade. Myndigheten ska därefter analysera vad som kan utgöra ett innehåll av allmänintresse i radio och tv och behovet av nationella bestämmelser om framhävande av sådant innehåll.

MPRT ska även analysera om det är möjligt att införa ett regelverk om framhävande av innehåll av allmänintresse utifrån nuvarande reglering i yttrandefrihetsgrundlagen. Gör myndigheten bedömningen att bestämmelser om framhävande är möjliga, nödvändiga och proportionerliga ska myndigheten föreslå hur de kan utformas.

I uppdraget ska MPRT samråda med Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket ska ges möjlighet att lämna synpunkter. Dessutom ska vi inhämta synpunkter från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB, Sveriges Utbildningsradio AB och andra relevanta marknadsaktörer.

Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 30 juni 2023.