Nu ges möjlighet att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter avseende standarder för digital tv

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) behöver ta ställning till om det behövs föreskrifter för genomförandet av den så kallade europeiska kodexen och i så fall vilka föreskrifter som behövs. MPRT har därför tagit fram en promemoria med förslag på föreskrifter som handlar om interoperabilitet för digital tv-utrustning för konsumenter.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (”kodexen”) trädde i kraft den 21 december 2018. Som ett led i genomförandet av kodexen har det gjorts vissa ändringar i bland annat lagen om standarder för digital radio och tv, samt följdändringar i förordningen om standarder för digital radio och tv avseende möjligheten för MPRT att meddela föreskrifter. Liksom tidigare är det MPRT som har tillsynsansvaret över att standardlagen och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen följs.

En promemoria med myndighetens behovsanalys och förslag till föreskrifter samt konsekvens­utredning har skickats på remiss till aktörer som typiskt sett kan beröras och andra intressenter.

Synpunkter på promemorian

Välkommen att lämna synpunkter på promemorian och förslagen till föreskrifter. Ni kan skicka dessa till registrator@mprt.se senast den 12 december 2022. Ange dnr 22/02722 i ämnesraden. Inkomna synpunkter kan komma att publiceras på myndighetens hemsida. Svaren kan även komma att redogöras för i en slutlig rapport.

Ta del av promemorian med förslag till föreskrifter via länken nedan.