Nya tillstånd för kommersiell radio den 1 augusti 2018

Samtliga tillstånd att sända kommersiell radio upphör den 31 juli 2018. Under hösten 2017 kommer det vara möjligt att ansöka om tillstånd som ska gälla för perioden 1 augusti 2018 – 31 juli 2026

Samtliga tillstånd att sända kommersiell radio upphör den 31 juli 2018. Under hösten 2017 kommer det vara möjligt att ansöka om tillstånd som ska gälla för perioden 1 augusti 2018–31 juli 2026.

Strategi för tillståndsgivning för analog kommersiell radio 2018–2026

Myndigheten har tagit fram ett utkast till strategi inför den tillståndsprocess som kommer att inledas under hösten 2017. Vi publicerar nu utkastet till strategi för att ge den kommersiella radions aktörer och övriga intressenter möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer.

Strategin beskriver myndighetens utgångspunkter för och inriktning på arbetet med sändningstillstånd för analog kommersiell radio. Strategin ska gälla till och med den 31 juli 2026 men kan komma att revideras under perioden, exempelvis på grund av regulatoriska eller tekniska förändringar.

Myndighetens viktigaste ställningstaganden är:

 • Marknätet är en viktig distributionsplattform för analog radio.
 • Hela det sändningsutrymme som finns tillgängligt för analog kommersiell radio ska ingå i en första utlysning av lediga tillstånd.
 • De kommersiella aktörerna ska ges förutsättningar att sända radio i större sändningsområden än i dag. Det ska finnas utrymme för både nationella, regionala och lokala tillstånd.
 • Tillstånden för analog kommersiell radio inom ett sändningsområde ska i så stor utsträckning som möjligt vara likvärdiga i täckningsgrad.
 • Det ska vara möjligt att bryta ned sändningarna i regionala och lokala sändningar av program och annonser.
 • Myndigheten kan komma att förena tillstånden med villkor om bland annat täckningskrav och utbyggnad.

Synpunkter på utkast till strategi

Strategin kommer att fastställas av myndigheten i juni 2017. Inför detta gavs möjlighet att komma med synpunkter på utkastet. Inkomna synpunkter finns att läsa längre ner under remissvar.

Läs och ladda ner utkastet till strategi för tillståndsgivning för analog kommersiell radio här.

Synpunkter på förslag till nya föreskrifter

Myndigheten avser att besluta om nya föreskrifter vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända analog kommersiell radio. Innan myndigheten beslutar om nya föreskrifter gavs möjlighet att komma in med sypunkter på dessa till myndigheten.

Läs och ladda ner förslag till föreskrifter här.

Läs och ladda ner konsekvensanalysen här.

Bakgrund

Myndigheten meddelade 2010 föreskrifter vid ansökan om tillstånd att sända analog kommersiell radio (MRTVFS 2010:2). De föreslagna ändringarna i radio- och tv-lagen medför att myndigheten avser att besluta att dessa föreskrifter ska upphöra och meddela nya föreskrifter.

Förslag till nya bestämmelser om kommersiell radio

Regeringen föreslår i en proposition ändringar i radio- och tv-lagen som berör kommersiell radio. Bland annat föreslås att vi ska kunna besluta om större sändningsområden än idag och utifrån vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet. Det ska inte vara möjligt att förfoga över mer än ett tillstånd inom ett sändningsområde om det finns skäl anta att det kan påverka på konkurrenssituationen negativt.  Du kan läsa propositionen Vissa frågor om kommersiell radio här.

Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen kommer att i huvuddrag se ut så här. 

 1. Hösten 2017 kommer det vara möjligt att ansöka om tillstånd i olika sändningsområden.
 2. Ansökningstiden kommer att vara omkring 6 veckor.
 3. Sökande får lämna anbud (sändningsavgift för hela tillståndsperioden) på de tillstånd de önskar få.
 4. Tillstånd kommer att ges till den som
  a) lämnat högsta anbudet och
  b) bedöms ha finansiella och tekniska förutsättningar.
 5. Det kan, enligt föreslagen lagändring, vara möjligt att förfoga över flera tillstånd i samma sändningsområde om det inte inverkar menligt på konkurrensen.
 6. Vi har för avsikt att fatta beslut om tillstånd omkring årsskiftet 2017/18.
 7. Tillstånden kommer att gälla under tiden 1 augusti 2018–31 juli 2026.
 8. Sändningsavgiften för hela perioden ska betalas in i samband med att sändningarna får inledas i augusti 2018.

Nya större sändningsområden

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag av regeringen att i nära dialog med oss ta fram en ny frekvensplanering för analog kommersiell ljudradio (Ku2016/00937/MF). 

Läs mer i PTS delredovisning som kan hämtas här. PTS ska redovisa sitt regeringsuppdrag senast den 30 juni 2017.

Du kan läsa mer om PTS pågående arbete med ny frekvensplan för kommersiell radio här.

Myndigheten kommer därefter att besluta om nya sändningsområden utifrån den redovisning som PTS tagit fram. Om de föreslagna lagändringarna går igenom kommer sändningsområdena att bestämmas utifrån vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet.

 

Kontaktuppgifter

Eva Bengtsson Åström
eva.bengtsson@mprt.se
08-580 070 24
 
Kerstin Morast 
kerstin.morast@mprt.se
08-580 070 20

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2017-06-14